HELETE MAHALLESİ ARSA SATIŞI

                             ARSA SATIŞ İLANI
ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.


     1- Helete Mahallesinde Mülkiyeti Çağlayancerit Belediyesine ait 33 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47 nci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

       2- Arsaların cinsi, yüzölçümü, niteliği,m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.
       3- İhale 23.09.2016 Cuma günü saat:10.00 da Belediye encümen odasında encümen huzurunda yapılacaktır.
       4- Arsa bedelleri peşin tahsil edilecektir.
       5- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a)      Tebligat için adres göstermeleri,
b)   Nüfus Cüzdan Örneği,

c)   İkametgâh Belgesi,

d)  Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

e)  Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
f)   İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı.
6- Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
7- İsteklilere ilanen duyurulur. 


SIRA NO

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

ALAN M2

CİNSİ

K.D.V. HARİÇ M2 B.FİYATI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

HELETE

460

3

441.7

ARSA

6,00

2.650.20

79.51

2

HELETE

460

4

459.68

ARSA

6,00

2.758.08

82.74

3

HELETE

460

5

422.81

ARSA

6,00

2.536.86

76.11

4

HELETE

474

1

1055.95

ARSA

10,00

10.559.50

316.79

5

HELETE

474

2

999.03

ARSA

10,00

9.990.30

299.71

6

HELETE

474

3

1106.62

ARSA

10,00

11.066.20

331.99

7

HELETE

474

4

1203.95

ARSA

10,00

12.039.50

361.19

8

HELETE

474

5

1232.12

ARSA

10,00

12.321.20

369.64

9

HELETE

474

6

1012.81

ARSA

10,00

10.128.10

303.84

10

HELETE

475

1

665.97

ARSA

8,00

5.327.76

159.83

11

HELETE

475

2

651.16

ARSA

8,00

5.209.28

156.28

12

HELETE

475

3

655.19

ARSA

8,00

5.241.52

157.25

13

HELETE

475

4

659.22

ARSA

8,00

5.273.76

158.21

14

HELETE

475

5

672.55

ARSA

8,00

5.380.40

161.41

15

HELETE

475

6

938.82

ARSA

8,00

7.510.56

225.32

16

HELETE

475

7

884.45

ARSA

8,00

7.075.60

212.27

17

HELETE

475

8

750.48

ARSA

8,00

6.003.84

180.12

18

HELETE

475

9

791.54

ARSA

8,00

6.332.32

189.97

19

HELETE

475

10

801.69

ARSA

8,00

6.413.52

192.41

20

HELETE

475

11

645.09

ARSA

8,00

5.160.72

154.82

21

HELETE

475

12

638.71

ARSA

8,00

5.109.68

153.29

22

HELETE

475

13

641.2

ARSA

8,00

5.129.60

153.89

23

HELETE

475

14

643.7

ARSA

8,00

5.149.60

154.49

24

HELETE

475

15

601.27

ARSA

8,00

4.810.16

144.3

25

HELETE

476

1

2318,38

ARSA

8,00

18.547.04

556.41

26

HELETE

476

2

1412.01

ARSA

8,00

11.296.08

338.88

27

HELETE

476

3

1840.83

ARSA

8,00

14.726.64

441.8

28

HELETE

477

1

7354,93

ARSA

10,00

73.549.30

2.206,48

29

HELETE

477

2

1341,89

ARSA

10,00

13.418.90

402,57

30

HELETE

480

3

865.9

ARSA

5,00

6.927.20

207.82

31

HELETE

480

4

1287,21

ARSA

5,00

4.329.50

129.89

32

HELETE

486

1

544.2

ARSA

8,00

4353.6

130.61

33

HELETE

486

14

540.45

ARSA

8,00

4323.6

129.71


                                                                                                                                                                      Üzeyir KIZILSEKİ
              Belediye Başkanı
  
ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA AİT
ARSA SATIŞI İHALESİ İLE İLGİLİ ŞARTNAME

 İHALENİN KONUSU:

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan ve tapu bilgileri ekli listede gösterilen toplam 33 kalem taşınmazın Çağlayancerit Belediye encümenince satışıdır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:

 MADDE  2-   İhale 23/09/2016 Cuma günü Saat:10’00. da Çağlayancerit Belediyesi Encümen odasında yapılacaktır.
                        İstekliler belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşacak şekilde D.İ.K.37.madde hükmüne uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler Bu isteklilerin teklifleri son ve kesin teklif olarak değerlendirilir. 
                  
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

MADDE 3 -   İhaleye katılmak isteyenlerin;
Nüfus Cüzdanı Örneği,
İkametgâh Belgesi,
Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
İdari Şartnameyi kabul ettiğine dairi Taahhüt Yazısı,
Vekâleten katılanlar noterden onaylı vekâletname,
            Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır. 
            İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 09.00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

İHALE USULÜ:
MADDE 4- 
                       a) İhale Çağlayancerit Belediye encümenince 2886 Sayılı D.İ.K.’nun  45, 46, 47 maddeleri gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
                       b) Satışı yapılacak olan arsa muhammen bedelleri ve geçici teminatları ekli listede gösterilmiştir.
                       c) İhale D.İ.K. 47.maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır.                                          
               d) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin tespiti kararını İhale Komisyonu belirler. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
                        e) İstekliler teminatlarını yatırmak kaydı ile bir veya birden fazla arsanın ihalesine katılabilirler
                       f) İstekliler en yüksek teminatı yatırmaları halinde satışa konu parselin ihalelerinin tümüne iştirak edebilirler. Bir parseli almaları halinde artan teminatları ile bir veya birden fazla arsanın ihalesine iştirak edebilirler.
                        g) İhalede pey sürme her arsanın m2’si için 50,00-KR’den aşağı olamaz  
                
İHALEYE KATILAMIYACAK OLANLAR VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:

MADDE 5-    2886 sayılı DİK’nun 6. maddesinde yazılı kişiler ihaleye katılamazlar. Yine DİK’nun 83 ve dev. maddeleri uygulanacaktır.

ÖDEME DEVİR ŞARTLARI VE SÜRELERİ:

 MADDE 6)    İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince iptal edilen ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir, veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden 7 nci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 31 veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren alıcı ihale bedelinin biri peşin biri bir ay vade iki eşit, taksitte yatıracak olup, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek, taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. Bunlar uymadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları irat kaydedilir. Bu sebeplerden dolayı alıcı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

SORUMLULUK:

 MADDE 7)    Belediyenin ihaleye çıkarılan gayrı menkullerin tapu kaydında gösterilen genişlikte teslimi dışında başkaca bir sorumluluğu yoktur.
                        İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından madde:6 da belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu arsanın bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar, daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan alıcı sorumlu olacaktır.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

 MADDE 8-    Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafların halinde Pazarcık Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9-    İş bu şartname 9 maddeden ibarettir.           
Bu Yazı 451 kez Okundu.